Rapporter 2009-2024:

Lundälv, Jörgen., Eriksson, Magnus., Nilsson, Elisabet M. (2024). Enkätstudie med funktionsrättsorganisationer om inkluderande hybrida videomöten. Rapport. 7 mars 2024. Göteborgs universitet, RISE och Malmö universitet. https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/80364

 

Lundälv, Jörgen., Eriksson, Magnus., Nilsson, M Elisabet. (2023). Working life of people with disabilities during the Covid-19 pandemic - An interview study conducted in Sweden. Research report. University of Gothenburg, RISE and Malmö university. ISBN 978-91-527-8489-1. https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/78812

 

Lundälv, Jörgen, Larsson Per Olof, Carlsson, Anna, Kindberg, Robert, Kindberg, Kristina, Karlsson, Linda. (2022). Risker, säkerhet och inkluderande spårvagnar ur ett funktionshindersperspektiv - Rapport från ett forskningsprojekt. Göteborg: Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet, Chalmers Industriteknik, DHR - Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet, Göteborgsavdelningen, Unga Rörelsehindrade Göteborgsklubben. https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/71878

https://dhr.se/goteborg/hur-fungerar-det-att-aka-sparvagn-i-goteborg/

 

Lundälv, Jörgen, Starke, Mikaela. (2022). Socialtjänstens erfarenheter och kunskapsanvändning. Små kommuners arbete med att förebygga och upptäcka våld mot personer med funktionsnedsättningar, samt erbjuda insatser till våldsutsatta. Rapport. Göteborg: Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet

https://www.mfd.se/contentassets/22c9c1e9922f4626a557949b8d9e89d7/socialtjanstens-erfarenheter--och-kunskapsanvandning.pdf 

 

Lundälv, Jörgen, Larsson, Per Olof, Carlsson, Anna, Kindberg, Robert, Kindberg, Kristina, Karlsson, Linda. (2022). Risks, Safety and Inclusive Trams from a Disability Perspective - Report from a Research Project. Gothenburg: University of Gothenburg (Department of Social Work), Chalmers Industrial Technology, Young Disabled Gothenburg Club, Swedish Federation of People with Mobility Impairment (DHR), Gothenburg Division.

https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/73478

 

Lundälv, Jörgen. (2022). Prehospitala arkitekter. Verksamhetsansvariga om förebyggande arbete, ambulanssäkerhet och ambulanskörning – en Websurvey 2021-2022”. Forskningsrapport. Umeå: Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap, enheten för kirurgi, Umeå universitet.

https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1644603/FULLTEXT01.pdf

 

Lundälv, Jörgen. (2022). "Piggast kör": ambulanssjukvårdaren, säkerheten och utryckningarna: erfarenheter om trygghet och risker vid ambulanskörning. Forskningsrapport. Umeå: Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap, enheten för kirurgi, Umeå universitet. 

https://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1671125&dswid=1664

 

Lundälv, Jörgen. (2021). Ambulanskörning i praktiken. Ambulanssjuksköterskors erfarenheter av utryckningskörning, skador och förebyggande arbete - en Websurvey 2021. Rapport. Umeå: Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap, enheten för kirurgi, Umeå universitet. 

http://umu.diva-portal.org/smash/record.jsf?dswid=-4528&pid=diva2%3A1601369&c=1&searchType=SIMPLE&language=sv&query=Ambulansk%C3%B6rning+i+praktiken&af=%5B%5D&aq=%5B%5B%5D%5D&aq2=%5B%5B%5D%5D&aqe=%5B%5D&noOfRows=50&sortOrder=author_sort_asc&sortOrder2=title_sort_asc&onlyFullText=false&sf=all

 

Lundälv, Jörgen, Nilsson Elisabet M, Eriksson, Magnus. (2021). Normkreativ krisberedskap. Ett forskningsprojekt med syftet att utveckla metoder som stärker allmänhetens beredskap inför och hantering av samhällskriser såsom pandemier. Rapport 1. RISE – Research Institutes of Sweden, Göteborgs universitet, Umeå universitet, Malmö universitet, VINNOVA – Sveriges innovationsmyndighet. ISBN 978-91-89385-18-4. http://hdl.handle.net/2077/68170 https://www.ri.se/sv/vad-vi-gor/projekt/normkreativ-krisberedskap

 

Lundälv, Jörgen, Malmqvist, Inga, Thodelius, Charlotta, Ekbrand, Hans, Andersson, Björn, Ekman, Robert. (2019). Skador och riskgrupper i hem- och boendemiljöer: populärvetenskaplig rapport. Göteborg: Göteborgs universitet, Chalmers Tekniska Högskola. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). ISBN 978-91-7383-941-https://rib.msb.se/filer/pdf/28832.pdf

 

Lundälv, Jörgen. (2018). Generationer om skador och risker. Hem- och boendemiljöer för personer med funktionsnedsättningar och kroniska sjukdomar. Forskningsrapport. Göteborg: Chalmers Tekniska Högskola och Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet (160 sidor).

https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/55630

 

Lundälv, Jörgen. (2017). Voices of public involvement – the coverage of patient involvement in a Swedish patient cancer magazine. Poster Presentation at the Congress of the Nordic Association of Otolarinygology, May 31st – June 3rd 2017 in Gothenburg. https://mkon.nu/onh (PDF Lundälv-Poster)

 

Lundälv, Jörgen, Larsson, Per Olof. (2017). Funktionshinderspolitik? – röster från den organiserade funktionshinderrörelsen om olika politikområden. Rapport. Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet.

https://www.researchgate.net/publication/316527007_Funktionshinderspolitik_-_roster_fran_den_organiserade_funktionshinderrorelsen_om_olika_politikomraden

 

Lundälv, Jörgen. (2017). ORD OCH BILD FÖR BRUKARMEDVERKAN I FORSKNING - perspektiv och berättelser om patienter och närstående i patienttidningen Mun&Hals. Minirapport. Institutionen för socialt arbete, Göteborg universitet.

https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1307519/FULLTEXT01.pdf

 

Lundälv, Jörgen. (2017). Ambulansföraren – efterfrågad förarkompetens och trafiksäkerhet vid anställning av sommarvikarierande förare inom ambulanssjukvården. Forskningsrapport. Umeå: Umeå universitet.

http://umu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1307524&dswid=1273

 

Minirapport från en forskningscirkel: Skaderisker och riskhantering i bostadsmiljön ur ett funktionshinderperspektiv. Chalmers Tekniska Högskola, Göteborgs universitet, DHR Göteborgsavdelningen, Reumatikerförbundet, HSO Göteborg och Förbundet Unga Rörelsehindrade. Rapport oktober 2016.

 

Lundälv, Jörgen. (2016). Vilda biljakter, viljor och skador. En nationell studie om medierapporterade polisrelaterade biljakter, Nollvisionen och skadeinnehåll i svenska medier. Forskningsrapport. Umeå: Umeå universitet.

https://www.mynewsdesk.com/se/umea_universitet/documents/rapport-vilda-biljakter-viljor-och-skador-en-nationell-studie-om-medierapporterade-polisrelaterad-biljakter-nollvisionen-och-skadeinnehaall-i-punkt-punkt-punkt-59210

 

Lundälv, Jörgen. (2012). Tillgänglighetens utrymme. Om funktionshinder och funktionsnedsättningar i svensk dagspress och i ett Regionmagasin. Forskningsrapport. Göteborg: Göteborgs universitet.

https://www.researchgate.net/publication/257947742_Tillganglighetens_utrymme_-_om_funktionshinder_och_funktionsnedsattningar_i_svensk_dagspress_och_i_ett_Regionmagasin_Research_Report_Goteborg_University

 

Lundälv, Jörgen, Sjöström- Lars Olov. (2011). Drabbad av rattfylleri. Upplevelser av livsomställning och stöd. Forskningsrapport, MHF, Stockholm, Göteborgs universitet.

https://www.mhf.se/app/uploads/2018/09/Rapport_Drabbadavrattfylleri.pdf

 

Lundälv, Jörgen. (2010). Polisaspiranten som ville träna. Aspiranters förarattityder till polisbilskörning och risktagande inom polisens förareutbildning - en attitydundersökning 2008-2010. Forskningsrapport. Umeå: Umeå universitet

http://umu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1307507&dswid=1273

 

Lundälv, Jörgen. (2009). Polisbilen som aldrig kom fram: 11-års nationell personskadestudie med skadeatlas: skadehändelser med polisfordon i svensk vägtrafik (forskningsrapport). Umeå: Umeå universitet.

https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1307506/FULLTEXT01.pdf

 

 

 

 

Samtliga rapporter kan laddas ned här som PDF-filer.