RECENSIONER 1998-2023:

Lundälv, Jörgen. (2024). Forskningskommunikation i tillgänglig form – lärdomar om forskare och omvärld. Socialmedicinsk Tidskrift101(1), 97–98. https://doi.org/10.62607/smt.v101i1.22855 Recenserad bok: Att kommunicera vetenskap. Forskaren och omvärlden Författare: Marie Demker, Bengt Johansson Förlag: Studentlitteratur, Lund, 2023. https://publicera.kb.se/smt/article/view/22855

Lundälv, Jörgen. (2024). Forskningsetik i ny handbok – om etiskt guidade dialoger och utbildning. Socialmedicinsk Tidskrift101(1), 99–100. https://doi.org/10.62607/smt.v101i1.2276. Recenserad bok: En handbok i forskningsetik. Att motverka plagiering, fabricering, förfalskning och annan oredlighet.  Författare: Niclas Månsson, Lena Johansson Westholm  Förlag: Studentlitteratur, Lund, 2023. https://publicera.kb.se/smt/article/view/22762

Lundälv, Jörgen. (2024). Välfärdssamhällets paradoxer och dilemman i vetenskaplig belysning. Socialmedicinsk Tidskrift101(1), 104–106. https://doi.org/10.62607/smt.v101i1.22765. Recenserad bok: Välfärdens paradoxer, spänningar och dilemman. Författare: Maria Wolmesjö, Rolf Solli (red.)Förlag: Studentlitteratur, Lund, 2023. https://publicera.kb.se/smt/article/view/22765

Lundälv, Jörgen. (2024). Funktionshinderrörelsens historia inifrån. Socialmedicinsk Tidskrift101(1), 107–109. https://doi.org/10.62607/smt.v101i1.22873. Recenserad bok: Demokratins styvbarn. Funktionshinderrörelsen under 150 år. Författare: Margareta Persson. Förlag: Hjalmarson & Högberg Bokförlag AB, Stockholm, 2023. https://publicera.kb.se/smt/article/view/22873

Lundälv, Jörgen. (2024). En statsministers egen copinghistoria – om liv och död. Socialmedicinsk Tidskrift101(1), 110–111. https://doi.org/10.62607/smt.v101i1.22852. Recenserad bok: I sällskap med döden. Författare: Ingvar Carlsson Förlag: Albert Bonniers Förlag, Stockholm, 2023. https://publicera.kb.se/smt/article/view/22852

Lundälv, Jörgen. (2023). Demokratins styvbarn. Recension. DHR Göteborg. Perssson, Margareta (2023). Demokratins styvbarn. Funktionshinderrörelsen under 150 år. Hjalmarson & Högberg.https://dhr.se/goteborg/demokratins-styvbarn/

Lundälv, Jörgen. (2023). Tillgänglig serieroman fylld av humor och värme. Recension av Ross, Mikael (2023). Tidskriften Socialpolitik, Kultur & Samhälle, 25 augusti 2023. Fallet. Ordfront Galago. https://socialpolitik.com/2023/08/25/tillganglig-serieroman-fylld-av-humor-och-varme/

Lundälv, Jörgen. (2023). Om att forska tillsammans – en bok om kunskap och spirande lärande. Recension av boken Bergdahl E., Andersson F (red.). (2022). Deltagarbaserad aktionsforskning – tillsammans för kunskap, lärande och förändring. Lund: Studentlitteratur. Socialmedicinsk Tidskrift (2):404-406. https://socialmedicinsktidskrift.se/index.php/smt/article/view/2881/2841

Lundälv, Jörgen. (2023). Mångfascetterade hälsoproblem, våldsrisker och trygga bostäder – följeforskning i bok. Recension av boken Skog Hansen, I L., Bråthen , K., Olsen T (red.). (2022). Samme nog trygg bosetting. I møte med psykiske helseproblemer rus og mulig voldsrisiko. Oslo: Universitetsforlaget AS. Socialmedicinsk Tidskrift (2):407-409.

https://socialmedicinsktidskrift.se/index.php/smt/article/view/2955/2843

Lundälv, Jörgen. (2023). Idéer om samhällelig Participation. Recension av boken Denvall, V., Iwarsson, S (red.). (2022). Participation. Vad När Hur. Lund: Studentlitteratur. Socialmedicinsk Tidskrift (2):401-403. https://socialmedicinsktidskrift.se/index.php/smt/article/view/2887/2839

Lundälv, Jörgen. (2023). Synen på kvinnor med funktionsnedsättning – en historisk belysning. Recension av boken Persson, M. (2021). Styvsystrar – synen på kvinnor med funktionsnedsättning förr och nu. Stockholm: Instant Book. Socialmedicinsk Tidskrift (2):398--400. https://socialmedicinsktidskrift.se/index.php/smt/article/view/2875/2837

Lundälv, Jörgen. (2023). Vikten av förebyggande socialt arbete i skolan – dödligt skolvåld. Recension av Thodelius, Charlotta & Währborg, Pe­ter & Sandén, Hans-Olof & Bessling­er, Carl: Kriminologiska perspektiv på dödligt skolvåld. Liber AB, Stockholm. 2021, i tidskriften Janus – Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti, 2023;31(1):111-113. DOI: https://doi.org/10.30668/janus.127313 och https://journal.fi/janus/article/view/127313

Lundälv, Jörgen. (2023). Stärker kunskapen om terrorbrott i socialt arbete. Recension i tidskriften Socialpolitik, Kultur & Samhälle, 1 januari 2023. Recension av: Kriminologiska perspektiv på Terrorbrott (Katie Cohen). Stockholm: Bokförlaget Liber AB. https://socialpolitik.com/2023/01/01/starker-kunskapen-om-terrorbrott-i-socialt-arbete/

Lundälv, Jörgen. (2022). Sociala skiktningar – sociologins kärna. Recension i tidskriften Socialpolitik, Kultur & Samhälle, 4.12. Recension av: Ett delat samhälle – makt, intersektionalitet och social skiktning (Christopher Edling & Fredrik Liljeros, red). Stockholm: Bokförlaget Liber AB. https://socialpolitik.com/2022/12/04/sociala-skiktningar-sociologins-karna/

Lundälv, Jörgen. (2022). Tvärvetenskapligt om situationsbaserad brottsprevention. Recension i tidskriften Socialpolitik, Kultur & Samhälle, 26.11. Recension av: Kriminologiska perspektiv på Situationsbaserad brottsprevention (Charlotta Thodelius och Vania Ceccato). Stockholm: Bokförlaget Liber AB. https://socialpolitik.com/2022/11/26/tvarvetenskapligt-om-situationsbaserad-brottsprevention/

Lundälv, Jörgen. (2022). Kraften, kampen och växten – en bok om gåtfulla möten. Recension av Peter Brusén (2021). Det gåtfulla mötet. Tankar om funktionshinder och människors möten ur ett mångvetenskapligt perspektiv (Égalité bokförlag). Socialmedicinsk Tidskrift, 99(4):612-614. https://socialmedicinsktidskrift.se/index.php/smt/article/view/2691

Lundälv, Jörgen. (2022). Book Review: A Care Crisis in the Nordic Welfare States? Care Work, Gender Equality and Welfare State Sustainability by Lise Lotte Hansen, Hanne Marlene Dahl and Laura Horn. European Journal of Social Security (EJSS), 1-2. https://doi.org/10.1177/13882627221128 och https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/13882627221128841

Lundälv, Jörgen. (2022). Aktionsforskningen och de olika spänningsfälten – inblickar och fördjupningar. Recension av boken Aktionsforskning – möjligheter, utmaningar och variationer Författare: Hanna Bertilsdotter-Rosqvist, Magdalena Elmersjö, Lisa Kings, (red.) Förlag: Studentlitteratur, Lund, 2021. Socialmedicinsk Tidskrift, 99(1):128-130. https://socialmedicinsktidskrift.se/index.php/smt/article/view/2679

Lundälv, Jörgen. (2022). Biopsykosocialt perspektiv om funktionshinder – en antologi om att leva som andra. Recension av boken Leva som andra. Ett biopsykosocialt perspektiv på funk- tionsnedsättning och funktionshinder. Författare: Lisa Kilman, Josefine Andin, Håkan Hua och Jerker Rönnberg (red.) Förlag: Studentlitteratur, Lund, 2021. Socialmedicinsk Tidskrift, 99(1):133-134. https://socialmedicinsktidskrift.se/index.php/smt/article/view/2627

Lundälv, Jörgen. (2022). Utkik och utmaningar i socialt arbete: sociala landskap, solidaritet och reflektion. Recension av boken Hva er Sosialt Arbeid (2. utgave) Författare: Irene Levin Förlag: Universitetsforlaget AS, Oslo, Norge. Socialmedicinsk Tidskrift, 99(1):126-128. https://socialmedicinsktidskrift.se/index.php/smt/article/view/2585

Lundälv, Jörgen. (2022). Socialpolitik – en historisk bakgrund, internationella jämförelser och aktuella politiska utmaningar. Recension av boken Socialpolitik – en historisk bakgrund, internationella jämförelser och aktuella politiska utmaningar (upplaga 5). Författare: Jonas Olofsson. Förlag: Studentlitteratur, Lund, 2020.  Socialmedicinsk Tidskrift, 99(1):124-125.  https://socialmedicinsktidskrift.se/index.php/smt/article/view/2677

Lundälv, Jörgen. (2022). Svensk arbetsmarknadspolitik – från 1800-talet till Covid-19 pandemin. Recension av boken Den svenska arbetsmarknadspolitiken i går och i dag – his- torisk bakgrund, föränderliga förutsättningar och nya aktörer (andra upplagan) Författare: Jonas Olofsson, Eskil Wadensjö. Förlag: Studentlitteratur, Lund, 2021. Socialmedicinsk Tidskrift, 99(1):130-133. https://socialmedicinsktidskrift.se/index.php/smt/article/view/2655

Lundälv, Jörgen. (2022). Människan bakom bedrägeri och ekonomiska brott. Bokrecension. Engdahl, Oskar (2022). Kriminologiska perspektiv på Bedrägerier & Ekonomisk brottslighet. Liber AB. Tidskriften Socialpolitik, Kultur & Samhälle, 14 februari 2022. https://socialpolitik.com/2022/02/14/manniskan-bakom-bedrageri-och-ekonomiska-brott/

Lundälv, Jörgen. (2022). Lätt att förstå om genus och brott. Bokrecension. Pettersson, Tove (2021). Kriminologiska perspektiv på Genus & Brott. Liber AB. Tidskriften Socialpolitik, Kultur & Samhälle, 1 februari 2022. https://socialpolitik.com/2022/02/01/latt-att-forsta-om-genus-och-brott/

Lundälv, Jörgen. (2021). Forskningsprocessens vitala delar: samlade erfarenheter över två decennier. Recension. Olsson, Henny, Sörensen, Stefan. (2021). Forskningsprocessen. Kvalitativa och kvantitativa perspektiv. Liber AB. Socialmedicinsk Tidskrift, 98:(5-6):885-886. https://socialmedicinsktidskrift.se/index.php/smt/article/view/2579/2467

Lundälv, Jörgen. (2021). Kvalitativ forskningsmetodik med samlade forskningserfarenheter i Sverige. Recension. Klingberg, Gunilla, Hallberg, Ulrika (red.). (2021). Kvalitativa metoder helt enkelt! Studentlitteratur. Socialmedicinsk Tidskrift, 98:(5-6):887-889. https://socialmedicinsktidskrift.se/index.php/smt/article/view/2575/2469

Lundälv, Jörgen. (2021). Utmanande forskningsbaserad antologi om kollegaveiledning. Recension. Wittek, Anne Line, Lange Thomas de (red.). (2021). Kollegaveiledning i høyere utdanning. Universitetsforlaget AS. Socialmedicinsk Tidskrift, 98:(5-6):890-891. https://socialmedicinsktidskrift.se/index.php/smt/article/view/2629/2437

Lundälv, Jörgen. (2021). Book Review: Leading Social Policy Analysis from the Front. Essays Honour of Wim van Oorschot, by Tijs Laenen, Bart Meuleman, Adeline Otto, Femke Roosma and Wim Van Lancker (eds). Belgium: Centre for Sociological Research. European Journal of Social Security (EJSS), November, 1-3. https://doi.org/10.1177/13882627211061419

Lundälv, Jörgen. (2021). Book Review: Social Research and Disability. Developing Inclusive Research Spaces for Disabled Researchers by Ciaran Burke and Bronagh Byrne (eds). European Journal of Social Security (EJSS), 1-2. https://doi.org/10.1177/13882627211059192

Lundälv, Jörgen. (2021). Bokrecension: Den goda handledningen – om relation, stöttning och lärande. Tidskriften Högre Utbildning, 11(2):84-86. DOI:https://doi.org/10.23865/hu.v11.3486 https://hogreutbildning.se/index.php/hu/article/view/3486

Lundälv, Jörgen. (2021). Benskörheten i livet – en Porslinskvinnas berättelse. Recension av boken Porslinskvinnan. Socialmedicinsk Tidskrift, 3:525-526. https://socialmedicinsktidskrift.se/index.php/smt/article/view/2485/2349

Lundälv, Jörgen. (2021). Etik för reflektion, organisation och ledarskap – etiska utmaningar och kollektiv. Recension av boken Etikhandboken för socialt arbete. Reflektion, organisation, ledning. Socialmedicinsk Tidskrift, 3: 527-528. https://socialmedicinsktidskrift.se/index.php/smt/article/view/2523/2335

Lundälv, Jörgen. (2021). En ny bok om brukarmedverkans kärnvärden. Recension av boken Kritiske perspektiver på brukermedvirkning. Socialmedicinsk Tidskrift, 3:529-530. https://socialmedicinsktidskrift.se/index.php/smt/article/view/2521/2337

Lundälv, Jörgen. (2021). Vetenskapligt medborgarskap och demokrati i två band. Recension. Sundqvist, Göran och Soneryd, Linda (red.). Vetenskap och demokrati och Vetenskapligt medborgarskap. Lund: Studentlitteratur (2019). Publicerad i Socialmedicinsk Tidskrift 2021:98(1):182-183. https://socialmedicinsktidskrift.se/index.php/smt/issue/view/163

Lundälv, Jörgen. (2021). Samhällskritikens nödvändigheter – Om samhällsförbättrande texter i samtiden. Recension. Hjelseth, Arve och Tjora, Aksel. (2020). Inspill og utspill. Samfunnsviteren som samfunnskritiker. Oslo: Universitetsforlaget. Publicerad i Socialmedicinsk Tidskrift 2021:98(1):182-183. https://socialmedicinsktidskrift.se/index.php/smt/issue/view/163

Nygård, Mikael. (2020). Opinionsbildning och funktionsnedsattas rättigheter: Jörgen Lundälv: Pennskaften inifrån. Ideologiska krafter om modern funktionshinderspolitik i Finland och Sverige. Janus Sosiaalipolitiikan Ja sosiaalityön Tutkimuksen Aikakauslehti28(3), 309-311. https://doi.org/10.30668/janus.97289 https://journal.fi/janus/article/view/97289

Lundälv, Jörgen. (2020). Mänskliga rättigheter och människovärdet – en bok om funktionshinder. Recension av boken ”Funksjonshemmedes menneskerettigheter. Fra prinsipper til praksis” (Kjersti Skarstad, 2019). Socialmedicinsk Tidskrift. Forskning och teori, 96(6):882-883. http://www.socialmedicinsktidskrift.se/index.php/smt/issue/current/showToc

Lundälv, J. (2019). Barnets röst om uppväxt med funktionsnedsättning. Recension av boken Fjärilen från Rovaniemi (Mika Ihanus). Tidskriften Socialpolitik. 5.10. http://socialpolitik.com/2019/10/05/28609/

Lundälv, J. (2019). Handbok i samverkansforskning. Recension av boken Samverkansforskning. Att främja barns och ungas välfärd (Lena Nilsson & Emma Sorbring, red, 2019). Socialmedicinsk tidskrift, 96(1):126-127. http://socialmedicinsktidskrift.se/index.php/smt/article/view/1899/1767

Lundälv, J. (2019). Reflektionsbok om patientmedverkan. Recension av boken Delaktighet och patientmedverkan (Ann Catrine Eldh, red. 2018). Socialmedicinsk tidskrift, 96(1):128-129.  http://socialmedicinsktidskrift.se/index.php/smt/article/view/1896/1765

Lundälv, J. (2019). Samhällsarbete i tiden – angeläget om framtidens utmaningar. Recension av boken Samhällsarbete. Aktörer, arenor och perspektiv (Stefan Sjöberg och Päivi Turunen, red). Socialmedicinsk Tidskrift 2019:95(6);711-712. http://socialmedicinsktidskrift.se/index.php/smt/article/view/1769

Lundälv, J. (2019). Föräldraberättelse om liv och kamp. Recension av boken När livet inte följer manus (Sophie Dow). Socialmedicinsk Tidskrift 2019:95(6);713-714. http://socialmedicinsktidskrift.se/index.php/smt/article/view/1897

Lundälv, J. (2019). Fattigdom och välfärdsskyddsnäten. Recension av boken Bedöma och åtgärda fattigdom. Om välfärdens skiljelinjer och samhällets yttersta skyddsnät (Hans Swärd, red). Socialmedicinsk Tidskrift 2019:95(6);715-716. http://socialmedicinsktidskrift.se/index.php/smt/article/view/1898

Lundälv, J. (2018). Bokrecension av: Berg, Berit, Haugen, Gry Mette D, Elvegård, Kurt, Kermit, Patrick (Red.). Marginalitet, sårbarhet, mestring. Metodiske utfordringer i praksisnær forskning. Oslo: Universitetsforlaget, 2018 (220 sidor). ISBN: 978-82-15-02980-1. Socialvetenskaplig Tidskrift, 25(3-4):355-358. https://socvet.se/article/view/2372

Lundälv, J. (2018). Civilsamhället och det sociala arbetet. Recension av boken Socialt arbete i civilsamhället – aktörer, former och funktioner; av Stig Linde och Roberto Scaramuzzino (red.). Lund: Studentlitteratur. Socialmedicinsk Tidskrift, 5: 588-589. http://socialmedicinsktidskrift.se/index.php/smt/issue/current/showToc

Lundälv, Jörgen. (2018). Ojämlikheter i klassamhället. Recension i Socialmedicinsk Tidskrift, 4, 462-463. http://socialmedicinsktidskrift.se/index.php/smt

Lundälv, Jörgen. (2018). Livsloppsperspektiv om hälsa och ohälsa. Recension i Socialmedicinsk Tidskrift, 4, 464-465. http://socialmedicinsktidskrift.se/index.php/smt

Lundälv, Jörgen. (2018). Funktionshinderhistoria och människovärde i samhället. Recension i Socialmedicinsk Tidskrift, 4, 465-466. http://socialmedicinsktidskrift.se/index.php/smt

Lundälv, Jörgen. (2018). Delaktighetsperspektiv och funktionsnedsättningar. Recension i Socialmedicinsk Tidskrift, 4, 467-468. http://socialmedicinsktidskrift.se/index.php/smt

Lundälv, Jörgen. (2018). Intersektionalitet och funktionshinderforskning. Recension i Socialmedicinsk Tidskrift, 4, 468-470. http://socialmedicinsktidskrift.se/index.php/smt

Lundälv, Jörgen. (2018). Lättbegripligheten inom äldre- och funktionshinderforskningen. Recension i Socialmedicinsk Tidskrift, 4, 470-471. http://socialmedicinsktidskrift.se/index.php/smt

Lundälv, Jörgen. (2018). Resa med orden i friheten. Recension av boken Min frihet (författare Björn Larsson, Norstedts Förlag, Stockholm). Socialmedicinsk Tidskrift 2018;2:230-231. http://www.socialmedicinsktidskrift.se/index.php/smt/issue/view/133/showToc

Lundälv, Jörgen. (2017). Att sätta ord på utsattheten i akademin. Recension av boken En enastående karriär (författare Martin Engberg, Norstedts, Stockholm). Socialmedicinsk Tidskrift 2017;5:624-625. http://www.socialmedicinsktidskrift.se/index.php/smt/issue/view/130

Lundälv, Jörgen. (2017). Publiceringsreflektioner och det vetenskapliga. Recension av boken Vetenskaplig publicering – historik, praktik och etik (författare Christian Berggren, Studentlitteratur, Lund). Socialmedicinsk Tidskrift 2017;5:622-623. http://www.socialmedicinsktidskrift.se/index.php/smt/issue/view/130

Lundälv, Jörgen. (2017). Fokus på grupper – om kollektiva möten och kunskap. Recension av boken Fokusgrupper (författare Synneve Dahlin-Ivanoff och Kristina Holmgren). Socialmedicinsk Tidskrift 2017;5:620-621. http://www.socialmedicinsktidskrift.se/index.php/smt/issue/view/130

Lundälv, Jörgen. (2017). Handledning och framtidens forskare. Recension i Socialmedicinsk tidskrift 2017;94(1):90-91. http://www.socialmedicinsktidskrift.se/index.php/smt/issue/view/127

Lundälv, Jörgen. (2016). Etik och reflektion om dödlighet. Recension av boken Att vara dödlig. Livet, läkekonsten och den sista resan (Atul Gawande). Socialmedicinsk Tidskrift 2016;93:6:704-706. http://socialmedicinsktidskrift.se/index.php/smt

Lundälv, Jörgen. (2016). Utmaningar med funktionsnedsättningar. Recension av boken Vuxna människor med funktionsnedsättningar. En kunskapsöversikt (Ulrika Hallberg och Lillemor R-M Hallberg). Socialmedicinsk Tidskrift 2016;93:6:707-709. http://socialmedicinsktidskrift.se/index.php/smt

Lundälv, Jörgen. (2016). Omsorg, juridik och stödsystem. Recension av boken Omsorger om funktionshindrade (Maria Bennich och Lars Zanderin, red.). Socialmedicinsk Tidskrift 2016;93:6:710-711. http://socialmedicinsktidskrift.se/index.php/smt

Lundälv, Jörgen. (2016). Flervetenskaplighet och delaktighet i habiliteringen. Recension av boken Att arbeta med delaktighet inom habilitering (Kristofer Hansson och Eva Nordmark, red). Socialmedicinsk Tidskrift 2016;93:6:712-713. http://socialmedicinsktidskrift.se/index.php/smt

Lundälv, Jörgen. (2016). Historia och nuläge om svensk trafiksäkerhet. Recension av boken Trafiksäkerhet. Samspelet mellan människor (Nils Petter Gregersen). Socialmedicinsk Tidskrift 2016;93:6:714-715. http://socialmedicinsktidskrift.se/index.php/smt

Lundälv, Jörgen. (2016). Skador och död i ojämlikhetens spår. Recension av boken Ojämlikheten dödar (The Killing Fields of Inequality, Göran Therborn. Arkiv förlag, Lund, 2015. Socialmedicinsk tidskrift 2016:5:622-624. http://www.socialmedicinsktidskrift.se/index.php/smt/issue/view/114/showToc

Lundälv, Jörgen. (2016). Kunskap och förståelse om sorg. Recension av boken Att möta den som sörjer – flera perspektiv på sorg efter dödsfall. Socialmedicinsk tidskrift 2016;2:216-217. http://socialmedicinsktidskrift.se/index.php/smt/article/view/1425

Lundälv, Jörgen. (2016). Valfri välfärd i teori och praktik. Recension av boken Valfri välfärd. Ett medborgarperspektiv på den svenska välfärdsstaten. Socialmedicinsk tidskrift 2016;2:207-209. http://socialmedicinsktidskrift.se/index.php/smt/article/view/1422

Lundälv, Jörgen. (2016). Internationalisering och globalisering i socialt arbete. Recension av boken Tryggved, Sven. (2013). Internationellt socialt arbete – i teori och praktik (Andra upplagan, Studentlitteratur) i Socialmedicinsk tidskrift 2016;1:115-116. http://socialmedicinsktidskrift.se/index.php/smt/article/view/1116

Lundälv,Jörgen. (2014). Välfärdens förändringar – fattigdomens historia i ny bok . Recension av boken: Fattigdom, arbete & fostran. Välfärd i dåtidens Sverige. Socialmedicinsk Tidskrift 2014;91(6):650. http://socialmedicinsktidskrift.se/index.php/smt/article/view/1040

Lundälv,J. (2014). Recension i Socialmedicinsk Tidskrift 2014:91(5):551-552. Äldre på arbetsmarknaden i Danmark. Recension av boken ”55-70 åriges forbliven på arbejdsmarkedet. Adfaerd, forventninger, aftaler og kendskab til regler. Författare: Mona Larsen, Henning Bjerregaard Bach och Lise Sand Ellerbaek. Förlag: Det Nationale Forskningscenter For Velfaerd (SFI), 2011. http://www.socialmedicinsktidskrift.se/index.php/smt/article/view/1013/1067

Lundälv, Jörgen. (2014). Alan Roulstone och Simon Prodeaux: Understanding Disability Policy, Bristol: Policy Press and the Social Policy Association, 2012. (228 pages). ISBN 978-1-84742-738-0. Book Review. European Journal of Social Security, No 1, 2014.

Lundälv, Jörgen. (2014). I närkamp med vårdmöte, kommunikation och kultur. Recension av boken Floretos, Ingrid, Hansson, Kristofer, Nilsson, Gabriella (2013). Vårdmöten. Kulturanalytiska perspektiv på möten inom vården. Lund: Studentlitteratur. Socialmedicinsk tidskrift 2014;91(2):199-200. http://socialmedicinsktidskrift.se/index.php/smt/article/view/1017

Lundälv,Jörgen. (2013). Adhd och sociala insatsers betydelse. Recension. Socialmedicinsk tidskrift 2013;90:462-463 http://socialmedicinsktidskrift.se/index.php/smt/issue/view/86/showToc

Lundälv, Jörgen. (2012). Patienten, valfriheten och logiken - frågor av vår tid. Recension. Socialmedicinsk tidskrift 2012;1:93-94. http://socialmedicinsktidskrift.se/index.php/smt/issue/view/80/showToc

Lundälv, Jörgen. (2012). Aktivitetn som behandlingsredskap - verk med psykosocial rehabilitering i fokus. Recension. Socialmedicinsk tidskrift. 2012;2: 189-190. http://socialmedicinsktidskrift.se/index.php/smt/issue/view/79/showToc

Lundälv, Jörgen. (2012). Medicinsk omvårdnad vid svåra flerfunktionshinder. Recension i Läkartidningen 2012;19. 2012-05-08.. s. 19.

Lundälv, Jörgen. (2011). Kraft för rehabilitering och själ. Recension av Spinalishandboken (2011). Bok av Claes Hultling och Richard Levi, Spinaliskliniken och Rehabiliteringsmedicin, Umeå universitet. Publicerad i Läkartidningen 2011;108:43:2174.

Lundälv, Jörgen. (2011). Nina utvecklar välfärden. Recension i NHR:s tidning Reflexen. Boken ”Bara jag kommer hem” av Nina Muhonen (2010).  

Lundälv, Jörgen. (2001). Recension. Boken ”Strimman av stjärnljus: en bok om att förlora ett barn. Författarhuset. Av Susanna Rolfsdotter (2001). Recension publicerad i Tidskriften LIV - Riksförbundet för Trafik- och Polioskadade, nr 3, s. 26.

Lundälv, Jörgen. (1998). Recension. Boken ”En riktig Emil – om hur det är att vara mamma till ett barn med DAMP/MBD”. (Göteborg: Säve Förlag). Publicerad i Omslaget – Kårkulla Skn 1998:2:12.