Den andra delen i en socialpolitisk serie:

Pennskaften inifrån. Ideologiska krafter om modern funktionshinderspolitik i Finland och Sverige. Stockholm: Premiss förlag. (2019)

ISBN: 978-91-86743-95-6

 

I den offentliga debatten finns det människor med funktions­nedsättningar och sjukdomar som sällan eller aldrig kommer till tals. De hörs inte eftersom de inte alltid har en förmåga att kommunicera. Men också på grund av ett allt hårdare samhällsklimat där utsatta grupper inte alltid är önskvärda och till och med får utstå hat och diskriminering. Men orden och viljorna nns i deras kamp. De är Pennskaften inifrån. I Pennskaften inifrån – Ideologiska krafter om modern funktionshinderspolitik i Finland och Sverige skildras såväl samtida som historiska röster och perspektiv på funktionshindersdebatt, mänskliga rättigheter och opinionsbildning i sociala frågor. Även klassperspektivet i Finland och Sverige, som i stort sett saknas på agendan, tas upp.

Jörgen Lundälv har intervjuat politiska journalister och opinionsbildare i funktionshindersrörelsen i Finland och Sverige. Deras tankar och reflektioner återkopplas till förra sekelskiftets debattvågor och samhällskritiska politiker och författare, bland annat ramberättelsens fem kvinnor: Minna Canth, Elin Wägner, Maria Sandel, Hella Wuolijoki och Hilja Pärssinen – som alla använde sig av samhällskritik och opinionsbildning i sociala frågor. Boken är en fristående fortsättning på Debattlustans röster som gavs ut 2018.

 

”Att läsa ”Pennskaften inifrån” ger inte enbart en ökad förståelse av hur synen på funktionshinder utvecklats genom tiderna utan också vilken roll litterär verksamhet och opinionsbildning bland journalister, aktivister samt olika företrädare för organisationer och föreningar inom området spelar för att bejaka funktionsnedsattas rättigheter” //”Det som kanske ändå kan ses som bokens viktigaste bidrag är dess berättelse om hur ”pennskaften” opererar inifrån i dagens Finland och Sverige”. //”Samtidigt visar boken på den outsinliga vilja och den kraft som pennan har i händerna på opinionsskapande och politiserande krafter, och detta känns i sin tur inspirerande och uppmuntrande i kampen för ett mer jämlikt och socialt rättvist samhälle”.

(Mikael Nygård, professor i socialpolitik, Åbo Akademi, Finland, Janus Sosiaalipolitiikan Ja sosiaalityön Tutkimuksen Aikakauslehti (13 oktober 2020), 2020:28(3), 309-311). 

https://journal.fi/janus/article/view/97289

 

”Lundälv lyckas inte bara belysa och analysera debatten kring funktionshinder. Han ställer den mot bakgrunden av ett samhällsklimat som verkar bli allt hårdare samtidigt som kritiken tystnar. Var finns dagens Minna Canth? Det här är en bok som bör få stor tyngd i samhällsdebatten både i Finland och Sverige”.

(Lars Hedman fd. politisk chefredaktör, Österbottens Tidning, 1 februari 2020).

 

”Boken tillhandahåller viktiga aspekter och lyfter förtjänstfullt fram en grupp som under lång tid fått utstå diskriminering, hat samt osynliggjorts. Alla som har intresse av historia, politik och socialt arbete kommer att få glädje av boken. Författarens grundliga text bör vara obligatorisk läsning för studenter och yrkesverksamma socionomer”.

(Lektör Maria Fridstjerna, BTJ-häftet, 2020).

 

”Avsnittet om dagens debatt och framväxande fascistiska ideologier, parad med en privatisering av stödet till personer med funktionsnedsättning, är mycket tankeväckande”.

(Carin Flemström, socionom, tidskriften Socialpolitik, januari 2020).

 

https://premissforlag.se/bocker/pennskaften-inifran/

 

Pennskaften inifrån. Ideologiska krafter om modern funktionshinderspolitik i Finland och Sverige.